ב"ה

Der G-ttesdienst Israels

 

Liturgie                 Der Lebensweg

                                    

  

 

תפילה למען תושבי הדרום
 
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו
שתרחם עלינו ועל כל תושבי הדרום.
הגן עלינו ברוב חסדך
ופרוס עלינו סוכת שלומך.
חזק את ידי הלוחמים המגינים עלינו
ומוסרים את נפשם למעננו.
שמור עליהם והגן עליהם מכל רע.
הפר עצת אובינו ושונאינו
"חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה".
ריבונו של עולם,
תן בלב מנהיגינו חכמה ועוז ותעצומות נפש
להכרית את כל אויבינו,
ותקוים בהם תפילת דוד המלך עליו השלום
"ארדוף אויבי ואשיגם ואל אשוב עד כלותם".
אמן. כן יהי רצון.
 
תפילת הרב אלהיו