ב"ה

תפלה לשלום המדינה
Gebet für den Frieden des Staates Israel
МОЛИТВА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
 
 
 

אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאלתנו. הגן עליה באברת חסדך ופרש עליה סכת שלומך, ושלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגני ארץ קדשנו והנחילם אלקינו ישועה ועטרת נצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל פקד-נא בכל ארצות פזוריהם ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך: אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יי אלקיך ומשם יקחך: והביאך יי אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטיבך והרבך מאבתיך: הופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו: יי אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.

 
Unser Himmlischer Vater, Fels Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel, den Anfang der Blüte unserer Erlösung. Verteidige ihn mit den Fittichen Deiner Gnade und breite über ihn die Sukka Deines Friedens. Sende Dein Licht und Deine Wahrheit seinen Häuptern, Fürsten und Räten und weise sie mit gutem Rat vor Deinem Angesicht. Stärke die Hände der Verteidiger unseres heiligen Landes und lasse ihnen zuströmen, unser G-tt, Deine erlösende Hilfe, und den Kranz des Sieges möge sie krönen. Gib Frieden dem Land und ewige Freude seinen Bewohnern. Gedenke erlösend unsere Brüder, des ganzen Hauses Israels, in allen Ländern ihrer Zerstreuung und geleite sie bald aufrecht nach Zion, Deine Stadt, und nach Jeruschalajim, der Wohnung des Namens, wie es in der Thora Deines Dieners Mosche geschrieben steht: Selbst wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels sind, von dort wird dich sammeln der Ewige, dein G-tt, und von dort dich holen. Bringen wird dich der Ewige, dein G-tt, in das Land, das deine Väter geerbt haben und das du nun erbst. Er wird dir Gutes tun, dich mehren, zahlreicher als deine Väter. Prachtvoll erscheine im Glanze der Hoheit Deiner Macht über alle Bewohner Deiner Erdkreises und dann wird jede lebendige Seele sagen: Der Ewige, G-tt Israels, ist König und Sein Reich ist über alles erhaben! Amen Sela.
 
ОТЕЦ НАШ, ПРЕБЫВАЮЩИЙ В НЕБЕ, ПРИБЕЖИЩЕ ИЗРАИЛЯ И ИЗБАВИТЕЛЬ ЕГО! БЛАГОСЛОВИ СВЯТУЮ СТРАНУ, ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И ЗАЩИТИ ЕГО КРЫЛАМИ МИЛОСЕРДИЯ ТВОЕГО. КРЕПИ ЗАЩИТНИКОВ СВЯТОЙ СТРАНЫ, И ДАРУЙ ИМ КОРОНУ СПАСЕНИЯ, И ВЕНЦОМ ПОБЕДЫ УВЕНЧАЙ ИХ. ПОШЛИ СВЕТ ТВОЙ И ИСТИНУ ТВОЮ ГЛАВАМ ЕГО, СОВЕТНИКАМ И СТРОИТЕЛЯМ ЕГО. КРЕПИ РУКИ ТЕХ, КТО ВОСХОДИТ, ЧТОБЫ ПОСЕЛИТЬСЯ В СВЯТОЙ СТРАНЕ, И ПОШЛИ ИМ И ВСЕМУ ДОМУ ИЗРАИЛЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ И УДАЧУ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ РУК ИХ. И ДА ИСПОЛНИТСЯ В НАШИ ДНИ СКАЗАННОЕ: "И УСТАНОВЛЮ Я МИР В СТРАНЕ". И ПРИДЕТ ИЗБАВИТЕЛЬ В СИОН С ПЕСНЕЙ, И СКАЖЕМ: АМЕН!
 
 

Home